Báo cáo : Chất lượng sống và hạnh phúc ở trường học Pháp

Báo cáo cho Hội đồng Quốc gia Đánh giá Hệ thống Học đường
Trung học Albert Sarraut 1952

Nguyễn Thụy Phương

hợp tác với GS Agnès Florin và Philippe Guimard (Đại học Nantes, CREN-EA2661)

Báo cáo : Chất lượng sống và hạnh phúc ở trường học Pháp: văn bản chính thống nói gì về chủ đề này ?

Bạn còn chờ đợi gì nữa !