Giải thưởng

Giải Sách Hay – 2022

Tháng 9 năm 2022, hai cuốn sách bằng tiếng Việt trích từ luận án của tôi (về giáo dục thuộc địa ở Đông Dương và về giáo dục của Pháp ở Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 do Omega+ xuất bản) đã nhận được Giải Sách Hay (hạng mục Khám phá) lần thứ 11 do Viện Giáo Dục IRED, Dự án Khuyến Đọc Sách Hay và Sáng kiến OpenEdu trao tặng.

Giải thưởng Louis Cros của Viện Hàn lâm Khoa học Đạo đức và Chính trị, Pháp Viện – 2018

Năm 2018, cuốn sách dựa trên luận án của tôi L’école française au Vietnam de 1945 à 1975. De la mission civilisatrice à la diplomatie culturelle (NXB. Encrage) đã nhận được Giải thưởng Louis Cros của Viện Hàn lâm Khoa học Đạo đức và Chính trị (Institut de France). Giải thưởng thường niên này ghi nhận đóng góp của các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục mang tính học thuật cao nhưng vẫn hướng đến đại chúng về những chủ đề mang tính thời sự và những thách thức mà giáo dục đang phải đối mặt.

Marie Skłodowska-Curie Actions – Ấn Xuất sắc (Seal of Excellence), Ủy ban châu Âu – 2017

Năm 2017, tôi cùng với GS Rita Hofstetter, giám đốc Nhóm nghiên cứu về lịch sử xã hội – ERHISE (Đại học Geneva) đăng ký đến chương trình Horizon 2020 dự án nghiên cứu « A Connected History (France – Switzerland – Vietnam): Progressive Education in Indochina in 1940’s ». Dự án này được đánh giá với số điểm 91,40%, đã nhận được Ấn Xuất sắc của Ủy ban châu Âu.

Robert Mallet – Giải Lịch sử Giáo dục – 2015

Luận án của tôi Trường Pháp ở Việt Nam từ 1945 đến 1975 : Từ sứ mệnh văn minh hóa đến ngoại giao văn hóa, nhận giải Robert Mallet – Lịch sử Giáo dục do Académie d’Amiens trao. Tôi là tiến sỹ đầu tiên nhận được giải thưởng này, cũng được thành lập vào đúng năm 2015. Ban giám khảo của Giải là những nhà lịch sử GD hàng đầu của Pháp, như Antoine Prost (Chủ tịch), Claude Lelièvre (Phó chủ tịch), Bruno Poucet (Thư ký), Rebecca Rogers, Jean-Noël Luc… Giải thưởng này đã giúp tôi xuất bản luận án thành sách, được NXB Encrage ấn hành năm 2017.

Best Paper Award – International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) – 2012

Bài viết của tôi The rivalry of the French and American educational missions during the Vietnam War được đăng trên tạp chí bình duyệt Pedagogica Historica (2014, 50 (1-2): 27-41) sau khi nhận được Best Paper Award từ Hội nghị quốc tế về Lịch sử Giáo dục – ISCHE.

Bạn còn chờ đợi gì nữa !