Phim tài liệu: Sự du nhập của Giáo dục Mới vào Việt Nam

Phim tài liệu: Sự du nhập của Giáo dục Mới vào Việt Nam

Phim tài liệu Sự du nhập của Giáo dục Mới vào Việt Nam Sự du nhập của Giáo dục Mới vào Việt Nam Phim tài liệu do Nguyễn Thụy Phương và Nguyễn Thúy Uyên Phương thực hiện năm 2018 với sự tài trợ của Quỹ Phoenix và The Caterpies. Phim có phụ đề tiếng Anh. An original...