Bài Nhật báo & Tạp chí

Bài Nhật báo & Tạp chí

Bài báo Giáo dục, Lịch sử, Chính trị, Văn hóa, Văn học Education Học lớn cùng con, Tuổi Trẻ Cuối Tuần, 25/5/2022 Để học sinh an vui đến trường, Tia Sáng, 25/03/2022 (lien) Ngồi và chỉ ngồi trước màn hình!, Thanh Niên, 1/12/2021 (lien) Chuyển biến và nỗ lực sáng tạo...
Bài báo khoa học

Bài báo khoa học

Bài báo khoa học Tạp chí thẩm định Giáo dục Pháp trong tiến trình giải thực dân tại Việt Nam (1945-1954) : từ quan điểm chính trị đến thực tế học đường Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (Journal of Historical Studies), Vol. 486, N° 10, 2016, pp. 52-68. (lien) Một ngôi trường...