Giáo dục Mới hồi sinh cùng trào lưu hòa bình và quốc tế

Giáo dục Mới hồi sinh cùng trào lưu hòa bình và quốc tế

Giáo dục Mới hồi sinh cùng trào lưu hòa bình quốc tế : Genève giao điểm của các châu lục trong thế kỷ 20, Đồng chủ biên Rita Hofstetter, Hà Nội, NXB Tri Thức, 2018

Sách cùng viết với GS Rita Hofstetter, Nhóm nghiên cứu Lịch sử xã hội giáo dục (ERHISE), Đại học Genève

Bạn còn chờ đợi gì nữa !