Luận án: Trường Pháp ở Việt Nam từ 1945 đến 1975

Từ sứ mạng khai hóa đến ngoại giao văn hóa
Trung học Albert Sarraut 1952

Luận án Giáo dục học, dưới sự hướng dẫn của GS Sử học Rebecca ROGERS, bảo vệ năm 2013 tại Đại học Paris Descartes

Trường Pháp ở Việt Nam (1945-1975) : từ sứ mạng khai hóa đến ngoại giao văn hóa

Hội thảo về cuốn sách

Bạn còn chờ đợi gì nữa !