Dịch phẩm

Tiểu thuyết, kịch bản sân khấu, bài báo

Tiểu thuyết & Kịch bản sân khấu

  • Tiểu thuyết Tobie Lolness. Ngàn cân treo sợi tóc (Grand Prix de l’Imaginaire 2007, Grand Prix des jeunes lecteurs, Prix Tam – Tam du Roman jeunesse de Timothée de Fombelle, Ed. Gallimard Jeunesse), Nhã Nam & NXB Văn học, Hà Nội, 2007. Tái bản lần thứ 4. (Bình luận trên VnExpress)
  • Tiểu thuyết Annam (Prix Goncourt du Premier Roman de Christophe Bataille, 1993, Ed. Arléa), NXB Hội nhà văn, Hà Nội, 2002.
  • Kịch bản vở kịch Tartuffe của Đạo diễn sân khấu Sarkis Tcheumlekdjian, Dự án được bảo trợ bởi Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội, Đoàn kịch Premier Acte (Lyon) và Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, 2001

Bài báo

  • Bộ sách tiểu sử về Emile Zola [Emile Zola est un grand délirant] (Lire, nov. 2001), Văn Nghệ, n° 47/2001
  • Về tác phẩm « Những căn hầm ở Vatican của André Gide  [Quinze ans de gammes] (Lire, nov/2001), Tạp chí Sách, N° 12/2001
  • Bí mật của André Gide [Les dessous d’André Gide] (Lire, nov/2001), Tạp chí Sách, N° 12/2001
  • Harry Potter, một hiện tượng văn học thế giới [Harry Potter, phénomène mondial] (Lire, N° 288/2000), Văn Nghệ, N° 53, 2000
  • Xuất bản sách hiện nay tại Pháp [Etes-vous tous des écrivains ?] (Lire, N° 282/2000), Tạp chí Sách, 4/2000

Bạn còn chờ đợi gì nữa !