Chương sách

Bằng Tú tài (1808-2008) : Chứng chỉ của Pháp hay thực tiễn châu Âu ?

Bằng tú tài Pháp ở Việt Nam trong thập kỷ 1950 : cách tiếp cận xã hội học, thi cử học và ngôn ngữ học

In: Le baccalauréat 1808-2008. Certification française ou pratique européenne, Philippe Marchand (dir.), Revue du Nord – INRP, Hors-série, Collection Histoire, N° 24, 2010, pp. 309-332

Từ Đông Dương thuộc địa đến Việt Nam ngày nay

Giải thực dân văn hóa của Pháp tại Việt Nam

In: De l’Indochine coloniale au Viêt Nam actuel, sous la dir. de Dominique Barjot et de Jean-François Klein, Paris, Académie des sciences d’outre-mer et Editions Magellan, 2017

Việt Nam, một lịch sử chuyển giao văn hóa

Muối, Lưu huỳnh và Thủy ngân – đa văn hóa trước thời cuộc : hồi ức các cựu học sinh trung học Pháp ở miền Nam Việt Nam 1954-1975

In: Le Vietnam: une histoire de transferts culturels, sous la direction de Hoai Huong Aubert-Nguyen et Michel Espagne, Paris, Démopolis, 2015

Tư duy lại về sứ mạng khai hóa

Từ « sứ mạng khai hóa » đến truyền bá văn hóa. Một diễn ngôn hậu thuộc địa gượng ép (Đông Dương 1946-1952)

In: Repenser la « mission civilisatrice ». L’éducation dans le monde colonial et postcolonial au XXe siècle, sous la direction de Damiano Matasci, Miguel Bandeira Jerónimo, Hugo Gonçalves Dores, Presses universitaires de Rennes, 2020

Tư duy lại về sứ mạng khai hóa

Từ « sứ mạng khai hóa » đến truyền bá văn hóa. Một diễn ngôn hậu thuộc địa gượng ép (Đông Dương 1946-1952)

In: Repenser la « mission civilisatrice ». L’éducation dans le monde colonial et postcolonial au XXe siècle, sous la direction de Damiano Matasci, Miguel Bandeira Jerónimo, Hugo Gonçalves Dores, Presses universitaires de Rennes, 2020

Bạn còn chờ đợi gì nữa !